Υπηρεσίες

 Η MDT Consulting Group παρέχει συμβουλευτικές και οικονομοτεχνικές υπηρεσίες με εξειδίκευση στις ΜΜΕ, υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων που αφορούν την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας: πρωτογενή τομέα, δευτερογενή τομέα –μεταποίηση συμπεριλαμβανομένων γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, τριτογενή τομέα συμπεριλαμβανομένου του κλάδου HORECA και του πολιτισμού- πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Προσφέρουμε υπηρεσίες και αξία στις ΜΜΕ επιχειρήσεις μέσω της:

 

o       Εκπόνησης και ωρίμανσης Βιώσιμων Επιχειρηματικών Σχεδίων.

o       Επιτυχούς Υλοποίησης τους με τη χρήση υποστηρικτικών εργαλείων: συγχρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, δανεισμός από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  -τράπεζες και δανεισμός με ευνοϊκούς όρους από στοχευμένα Ταμεία, ΤΕΠΙΧ, JESSICA, JEREMIE κλπ)

o        Mελέτης Αναλυτικής κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών- βάσει τεχνικών κοστολόγησης και ανάλυσης αποθεμάτων.

o       Αναλυτική κοστολόγηση προμήθειας και κόστους λειτουργίας ή συντήρησης νέου και υπάρχοντος κάθε είδους εξοπλισμού.

o       Μελέτες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

o        Διερεύνηση Διεθνών αγορών για  υποβοήθηση του εξωστρεφούς προσανατολισμού της επιχείρησης.

 

Προβαίνουμε σε συνεργασία με τους πελάτες μας:

 

Στην Εκτίμηση της παρούσας κατάστασης,

 Μελέτη στόχων της επιχείρησης,

 Αναγκαίες παρεμβάσεις για την κατάκτηση των στόχων- εκσυγχρονισμός παραγωγικού εξοπλισμού με τεχνολογίες state-of- the art, IT εκσυγχρονισμός ως στοιχείο επιτυχίας, οργανωσιακές παρεμβάσεις, στρατηγική-εργαλεία, δράσεις προώθησης στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά, η καινοτομία και η έρευνα με παραδείγματα ως αναγκαία κουλτούρα και κινητήρια δύναμη, η υγιεινή και ασφάλεια ως απαραίτητος παράγοντας ηθικής στο χώρο δουλειάς, ποιότητα- ασφάλεια, οι κανονιστικά υποχρεωτικές αλλά και οι εθελοντικές πιστοποιήσεις, η προστασία του περιβάλλοντος ως κοινωνική ευθύνη αλλά και διαβατήριο, οι πιθανές δικτυώσεις, τα κανάλια διανομής, το after sale service ως διαφοροποίηση, σχέδιο feedback για τη συνεχή βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, επέκταση σε νέες niche αγορές με ευρηματικό τρόπο).

 Πρόσθετες υπηρεσίες για έργα που έχουν 

 «κολλήσει»

 Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων που έχουν «κολλήσει » για διάφορους λόγους και που είναι εγκεκριμένα με το ν. 3299/04, το ν. 3908/11 καθώς και έργα ΕΣΠΑ

  1. Έκδοση εγγυητικής επιστολής – εκχώρηση επιχορήγησης στην αρχή του έργου ή έγκριση δανείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκριτική απόφαση
  2. Τροποποιήσεις της εγκριτικής απόφασης στη διάρκεια υλοποίησης του έργου που αφορούν σε αλλαγές εγκεκριμένων δαπανών
  3. Συγκέντρωση- ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για την εκταμίευση της 1ηςΔόσης ή για την εκταμίευση όλης της επιχορήγησης (Ολοκλήρωση)

Γενικότερα, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου και υποστήριξη στη συγκέντρωση και υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών στοιχείων για την εκταμίευση της επιχορήγησης και την επιτυχή ολοκλήρωση της επένδυσης.