Ανοιχτές Προκηρύξεις

LEADER ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: Στήριξηγια την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής  ΤΑΠΤοΚ (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα), Αρ. Πρωτ : 6057/07-06-2023

LEADER ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: Στήριξηγια την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα), Αρ. Πρωτ : 6057/07-06-2023

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολών αιτήσεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) και ειδικότερα στις αριθ.πρωτ. 2635/13-09-2017 ΚΥΑ (Β’ 3313) περί πλαισίου λειτουργίας και αριθ. πρωτ. 1337/4-5-2022 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2310)«Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4»καθώς και στο ΤΠτης ΟΤΔ «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΤΑ.

Σας παραθέτουμε κάτωθι την περίληψη του Υπομέτρου:

Υπο-δράσεις πρόσκλησης

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής πρόσκλησης

Ως τόπος υλοποίησης της επένδυσης εξαιρούνται τα αστικά κέντρα των πόλεων Λιβαδειάς και Θήβας.