Ανοιχτές Προκηρύξεις

Ταμείο  Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του  επιχειρηματικού τους σχεδίου (Business Plan) και σχετικών δικαιολογητικών.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο  στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜμΕ επιχειρήσεων, συνδυάζει για πρώτη φορά την παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγησης σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια & κεφάλαια κίνησης, μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

 

Ποιους αφορά;

Αφορά Υφιστάμενες και Νεοσύστατες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) (ορισμός ΜμΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014) οι οποίες:

πληρούν τουλάχιστον ένα (1) από τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και της εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων

είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης

Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση;

Δεδομένης της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει:  χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο, μικρότερες (ή καθόλου) εξασφαλίσεις και εφόσον πληρούνται οι όροι επίτευξης κριτηρίων καινοτομίας και ESG τότε η επιχείρηση λαμβάνει και επιχορήγηση έως και 20% με τη μορφή απομείωσης του δανειακού κεφαλαίου.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός;

Συνολικά τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα διαθέσουν €140,7 εκατομμύρια για τη στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων.

Το ανώτερο ποσό δανείου είναι οι €400.000 με ελάχιστο τα €25.000

Δεν επιτρέπονται:

Η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,

Η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών.

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται έως και 10 έτη.  Συμπεριλαμβάνεται τυχόν περίοδος χάριτος από 1 έως 3 έτη.

Ποιο είναι το ποσοστό εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας;

80%  ανά δάνειο

Ποιο είναι το πλεονέκτημα της εγγύησης;

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται στα Πιστωτικά Ιδρύματα μέχρι του  ποσοστού 80% του εκταμιευμένου κεφαλαίου με αποτέλεσμα τα Πιστωτικά Ιδρύματα να χορηγούν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους είτε μέσω μείωσης του επιτοκίου είτε μέσω μείωσης των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα ζητήσουν από το δανειολήπτη.

Τι σημαίνει το επιπλέον μοναδικό πλεονέκτημα της επιχορήγησης έως 20%;

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση από 15% έως 20% επί του ποσού του δανείου όταν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την επένδυσή τους, βάσει ελέγχου επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας για το 15% και ESG κριτηρίων (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) για το επιπρόσθετο 5%.   Η λήψη της επιχορήγησης θα μειώσει αντίστοιχα το υπόλοιπο του προς αποπληρωμή δανειακού κεφαλαίου τους.

Ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων από την επιχείρηση (Δικαιούχο);

Για ποσά δανείου από €25.000 έως €50.000 λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.

Για ποσά δανείου άνω των €50.000, σε εξασφάλιση της απαίτησης είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου και πρόσθετες καλύψεις, αλλά μόνο στον βαθμό που δικαιολογείται δεδομένης της Εγγύησης. Σε περίπτωση λήψης εμπράγματων εξασφαλίσεων, αυτές δεν θα ξεπερνούν το 20% του δανείου, ενώ σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση μόνιμης και μοναδικής κατοικίας.

Ποια άλλα έξοδα υπάρχουν;

Υπάρχουν πάγια έξοδα αξιολόγησης αιτημάτων δανειοδότησης και αξιολόγησης κάλυψης κριτηρίων επιχορήγησης, τα οποία δεν θα ξεπερνούν συνολικά το 0,5% του ποσού χρηματοδότησης και το έως του ποσού των €1.200 και εξαρτώνται από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος που συμμετέχει στο Ταμείο.

Παρέχεται κάποια επιπρόσθετη δωρεάν υπηρεσία μαζί με το δάνειο;

Η HDB παρέχει δωρεάν σε όλες τις ΜμΕ που θα λάβουν το δάνειο την είσοδό τους στη διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα «InnoAgora». 

H InnoAgora αποτελεί μια διεθνή διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων (εταιρίες, επενδυτές και υποστηρικτικοί μηχανισμοί)  να έρθουν σε επαφή και να προχωρήσουν σε επενδυτικές συμφωνίες και εμπορικές συνεργασίες με έντονο χαρακτήρα εξωστρέφειας.

Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες;

Τράπεζα Πειραιώς

Alpha Bank

Eurobank

Attica Bank

Παγκρήτια

Optima Bank

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Ποια είναι τα ακριβή κριτήρια για την έγκριση της επιχορήγησης έως 20% ;

Για την λήψη της Επιχορήγησης, η επίτευξη των κάτωθι κριτηρίων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί εντός τριάντα έξι (36 μηνών) από την πρώτη εκταμίευση του Δανείου, ενώ ο Τελικός Αποδέκτης δύναται να αιτηθεί στο Πιστωτικό ίδρυμα τον έλεγχο για την πιστοποίηση της πλήρωσης των απαιτούμενων κριτηρίων, σε χρονικό διάστημα μεταξύ δώδεκα (12) έως σαράντα δύο (42) μηνών από την πρώτη εκταμίευση του δανείου και μόνο εφόσον το ποσό του δανείου που αναγράφεται στη σχετική Σύμβαση Τελικού Αποδέκτη έχει εκταμιευτεί πλήρως. Το Πιστωτικό Ίδρυμα θα πρέπει να αποστείλει το σχετικό Αίτημα Επιχορήγησης έως σαράντα τέσσερις (44) μήνες μετά από την πρώτη εκταμίευση του Δανείου.

Για την λήψη του 15% του συνολικά εκταμιευμένου Δανείου ως Eπιχορήγηση θα πρέπει να έχει επιτευχθεί τουλάχιστον ένα εκ των δυο παρακάτω κριτηρίων καινοτομίας:

α) Οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία να αποτελούν τουλάχιστον το 20% των συνολικών λειτουργικών δαπανών έως και τριάντα έξι (36) μήνες  από την 1η εκταμίευση του δανείου.

β) Για νεοφυείς επιχειρήσεις με διάρκεια λειτουργίας έως και τρία (3) έτη στη χρονική στιγμή της σύναψης της δανειακής σύμβασης με το Πιστωτικό Ίδρυμα, οι  συνολικές  δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία που θα πραγματοποιηθούν έως και  τριάντα έξι (36) μήνες από την 1η εκταμίευση να είναι ίσες ή να υπερβαίνουν το 20% του ποσού της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η εκπλήρωση θα αποδεικνύεται από τα σχετικά παραστατικά τεκμηρίωσης (συνδυαστικά, τιμολόγια, Ε3, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και βεβαίωση του λογιστή της επιχείρησης ή του ορκωτού ελεγκτή).

Εφόσον πληρείται ένας από τους παραπάνω όρους που οδηγεί στην επιχορήγηση ποσοστού 15% ως άνω, ο Τελικός Αποδέκτης δύναται να λάβει επιπλέον 5 % του συνολικά εκταμιευμένου δανείου ως Επιχορήγηση με την ταυτόχρονη τήρηση τριών τουλάχιστον κριτηρίων σε τουλάχιστον δύο από τις τρείς κατηγορίες εφαρμογής ESG (Environmental /Social /Governance) πρακτικών:

Κατηγορία Environmental (Περιβαλλοντολογικών) κριτηρίων

1) Μείωση μέσης ετήσιας κατανάλωσης  ενέργειας με τεκμηρίωση κατά τουλάχιστον 20% (έλεγχος EXANTE – EXPOST)

2) Αύξηση ή διατήρηση ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον στο 20% σε σχέση με τη χρήση πηγών  συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (έλεγχος EXANTE -EXPOST)

Κατηγορία Social (Κοινωνικών) Κριτηρίων

1) Ύπαρξη ή Αύξηση ποσοστού γυναικών που συμμετέχουν  σε θέσεις ευθύνης  (έλεγχος EXANTE -EXPOST στο 10% της ανώτερης μισθοδοτικής κλίμακας της επιχείρησης)

2)Αύξηση του μέσου ετήσιου αριθμού εργαζομένων (έλεγχος EXANTE -EXPOST)

3)Αύξηση της μέσης ετήσιας δαπάνης για εκπαίδευση προσωπικού (έλεγχος EXANTE -EXPOST)

4) Ύπαρξη πολιτικής και μεθοδολογίας μέτρησης ικανοποίησης Πελατών

Κατηγορία Governance (Εταιρική Διακυβέρνηση) κριτηρίων

1) Ύπαρξη πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης,

2) Ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας δεδομένων ή/και προσωπικών δεδομένων,

Σε περίπτωση που δεν δύναται να επιβεβαιωθεί η εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος, κατά μέγιστο τριάντα έξι (36) μήνες από την 1η εκταμίευση, καθώς και σε περίπτωση που ο Τελικός Αποδέκτης δεν υποβάλει αίτημα Επιχορήγησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αποστέλλεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα Αίτημα Επιχορήγησης με μηδενικό ποσό Επιχορήγησης, δεν καταβάλλεται το ποσό της Επιχορήγησης και η οφειλή εξακολουθεί να αποπληρώνεται από το Τελικό Αποδέκτη, διατηρώντας την ωφέλεια της Εγγύησης της ΕΑΤ επί του δανείου μέχρι τη λήξη του.