Ανοιχτές Προκηρύξεις

Περίληψη Προκήρυξης Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Περίληψη Προκήρυξης Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 6872/29.12.2022).

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 9η Ιανουαρίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου  υποβολών ορίζεται η 10η Απριλίου 2023.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχιστον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη.

Είδη Ενισχύσεων

α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για: αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις.

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α’ ή/και β’ και εφόσον υλοποιείται αρχική επένδυση.

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός  περιφερειακών ενισχύσεων

α. Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ.

β. Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

γ. Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

δ. Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

ε. Τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

στ. Τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα

Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα  ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία C (2002) 25 final/06-01-2022 πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τροποποιηθεί με την C(2022) 5087 final/14-07-2022 πράξη της.

Τα αναγραφόμενα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω εντάσεις προσαυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα , χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

α. υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,

αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,

αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

β. υλοποιούνται:

βα. σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,

ββ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, γ. αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

α. Για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ η ένταση ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών και οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

β. Για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών και οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

γ. Για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

δ. Για επαγγελματική κατάρτιση η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των επιλέξιμων δαπανών.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

 

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ
NACE
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
07         Εξόρυξη μεταλλευμάτων
07.1         Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
  07.10       Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    07.10.1     Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
      07.10.10   Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
07.2         Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
  07.21       Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου
    07.21.1     Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου
      07.21.10   Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου
  07.29       Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    07.29.1     Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων
      07.29.11   Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού
      07.29.12   Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων νικέλιου
      07.29.13   Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων αργίλιου
      07.29.14   Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων
      07.29.15   Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
      07.29.19   Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων π.δ.κ.α.
08         Λοιπά ορυχεία και λατομεία
      08.11.11   Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια
      08.11.12   Εξόρυξη γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)
    08.11.2     Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου
08.9         Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α.
  08.91       Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
    08.91.1     Εξόρυξη χημικών ορυκτών και ορυκτών για τη βιομηχανία λιπασμάτων
      08.91.12   Εξόρυξη άφρυκτου σιδηροπυρίτη· ακατέργαστου ή μη εξευγενισμένου θείου
      08.91.19   Εξόρυξη άλλων χημικών ορυκτών και λιπασμάτων
        08.91.19.01 Εξόρυξη φυσικού θειικού βαρίου (βαριτίνης)
        08.91.19.02 Εξόρυξη φυσικού κρυόλιθου
  08.93       Εξόρυξη αλατιού
    08.93.1     Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού
      08.93.10   Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού
  08.99       Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    08.99.1     Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων
      08.99.10   Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων
    08.99.2     Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων· παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)· σμύριδας· φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών· εξόρυξη άλλων ορυκτών
      08.99.21   Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών), που διαθέτονται ακατέργαστοι ή απλώς κομμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι
      08.99.22   Εξόρυξη και παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)· σμύριδας· φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών
        08.99.22.01 Εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)
        36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
38.2         Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
  38.21       Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
    38.21.1     Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
      38.21.10   Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
    38.21.2     Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
        38.21.29.01 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων
        38.21.29.02 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων
    38.21.4     Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων
38.3         Ανάκτηση υλικών
  38.31       Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
    38.31.1     Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών
      38.31.11   Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων
      38.31.12   Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών
        38.31.12.01 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων
        38.31.12.02 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ)
        38.31.12.03 Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών
  38.32       Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού
    38.32.1     Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών
      38.32.11   Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών
      38.32.12   Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών
    38.32.2     Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
      38.32.21   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων
      38.32.22   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων
        38.32.22.01 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
        38.32.22.02 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες
        38.32.22.03 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων
      38.32.23   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού
      38.32.24   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου
      38.32.25   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου
      38.32.29   Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών
    38.32.3     Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
      38.32.31   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού
      38.32.32   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού
      38.32.33   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού
      38.32.34   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού
      38.32.35   Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών
      38.32.39   Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών
        38.32.39.01 Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα
        38.32.39.02 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
        38.32.39.03 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες
39         Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
39.0         Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
58         Εκδοτικές δραστηριότητες
58.1         Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
  58.11       Έκδοση βιβλίων
    58.11.1     Έκδοση έντυπων βιβλίων
      58.11.11   Έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου
      58.11.12   Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου
      58.11.13   Έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων
      58.11.14   Έκδοση έντυπων λεξικών και εγκυκλοπαιδειών
      58.11.15   Έκδοση έντυπων ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες
      58.11.16   Έκδοση έντυπων χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, σε άλλη μορφή εκτός βιβλίου
      58.11.19   Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών
    58.11.2     Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα
      58.11.20   Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα
    58.11.3     Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων
      58.11.30   Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων
  58.13       Έκδοση εφημερίδων
    58.13.1     Έκδοση έντυπων εφημερίδων
      58.13.10   Έκδοση έντυπων εφημερίδων
    58.13.2     Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων
      58.13.20   Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων
  58.14       Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
    58.14.1     Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
      58.14.11   Έκδοση έντυπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος
      58.14.12   Έκδοση έντυπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου
      58.14.19   Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους
    58.14.2     Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους
      58.14.20   Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους
      58.19.11   Έκδοση έντυπων ταχυδρομικών δελταρίων, καρτών με ευχές και παρόμοιων
      58.19.12   Έκδοση έντυπων εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών
      58.19.13   Έκδοση έντυπων χαλκομανιών και ημερολόγιων
      58.19.14   Έκδοση έντυπων ασφράγιστων γραμματόσημων, χαρτόσημων και παρόμοιων· χαρτοσημασμένου χαρτιού· επιταγών· χαρτονομισμάτων, τίτλων μετοχών, μερισμάτων ή ομολόγων και παρόμοιων έγγραφων τίτλων
      58.19.15   Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών
      58.19.19   Έκδοση άλλου έντυπου υλικού
58.2         Έκδοση λογισμικού
59         Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
59.1         Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
  59.11       Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
    59.11.1     Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
      59.11.11   Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών
        59.11.11.01 Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών
        59.11.11.02 Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών
      59.12.11   Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών 
        59.12.11.01 Υπηρεσίες μοντάζ ταινιών
        59.12.11.02 Υπηρεσίες ντουμπλαρίσματος ταινιών
      59.12.12   Υπηρεσίες μετασχηματισμών και αναπαραγωγής πρωτοτύπων ταινιών
        59.12.12.01 Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και δεδομένων
      59.12.13   Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής αποκατάστασης ταινιών
      59.12.14   Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών
      59.12.15   Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation)
      59.12.16   Υπηρεσίες επιγραφής, τιτλισμού και υποτιτλισμού ταινιών
        59.12.16.01 Υπηρεσίες εκτύπωσης υποτίτλων σε ταινίες
      59.12.17   Υπηρεσίες ακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης ταινιών
      59.12.19   Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
      59.20.11   Υπηρεσίες ηχογράφησης
      59.20.12   Υπηρεσίες ζωντανής εγγραφής ήχου
      59.20.13   Παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων
    59.20.2     Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος· παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος
      59.20.31   Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής
      59.20.32   Υπηρεσίες παραγωγής παρτιτούρων σε ηλεκτρονική μορφή
      59.20.33   Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα
      59.20.34   Υπηρεσίες παραγωγής άλλων δίσκων και ταινιών ήχου
    60.10.2     Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων ραδιοφωνικής συχνότητας (καναλιού)
      60.10.20   Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων ραδιοφωνικής συχνότητας (καναλιού)
    60.20.1     Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής
      60.20.11   Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής σε απ' ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών
        60.20.11.01 Υπηρεσίες δικτύου τηλεόρασης εθνικής εμβέλειας, εκτός από τις δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα
        60.20.11.02 Υπηρεσίες τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας
    60.20.2     Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών
      60.20.20   Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών
    60.20.3     Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού
      61.10.41   Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου
    63.11.2     Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου
      63.11.21   Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας
      63.11.22   Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου
    63.12.1     Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)
      63.12.10   Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)
      68.32.13   Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
      86.10.13   Νοσοκομειακές υπηρεσίες αποκατάστασης
        86.10.13.01 Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
  87.20       Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
    87.20.1     Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
      87.20.11   Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
      87.20.12   Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ενήλικες που πάσχουν από νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
87.3         Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
  87.30       Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
    87.30.1     Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και αναπήρους
      87.30.11   Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε ηλικιωμένους
        87.30.11.01 Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας
      91.01.11   Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
  91.02       Δραστηριότητες μουσείων
        93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
        93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
        96.01.13.01 Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων
        96.01.19.02 Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων