Ανοιχτές Προκηρύξεις

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμE του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμE του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν προδημοσιευθεί οι τρεις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

 

Δράση 1

Επιλέξιμες δαπάνες της δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»