Ανοιχτές Προκηρύξεις

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Κωδικός Πρόσκλησης: 245132/14.03.22)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Κωδικός Πρόσκλησης: 245132/14.03.22)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Κωδικός Πρόσκλησης: 245132/14.03.22).

 

Διαχειριστής του Ταμείου είναι η ΕΑΤ. Οι συνεργαζόμενοι ΧΟ θα χρησιμοποιήσουν δικούς τους πόρους με σκοπό την παροχή δανείων, επί των οποίων θα εγγυηθεί το Ταμείο Εγγυοδοσίας με επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ τους και έως Ανώτατου Ποσού Εγγύησης.

 

Με τη με αριθμό ΚΥΑ 16054/15.02.22 (ΦΕΚ Β 772/21.02.22) συστάθηκε Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας», (εφεξής «Ταμείο Εγγυοδοσίας» ή «Ταμείο»), ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ), με σκοπό την χρηματοδότηση, μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των επιλέξιμων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με δυνατότητα παροχής επιχορήγησης σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου, ανέρχεται σε πόρους ύψους εξήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες (64.490.000) Ευρώ προερχόμενος από χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ.

 

       1.Σκοπός του Ταμείου, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο την έρευνα και καινοτομία, μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) ή μιας διαδικασίας, μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ ή μιας νέας οργανωτικής μεθόδου σε επιχειρηματικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασία.

 

 1. Τι θεωρούμε «Καινοτομία»;

Η ελάχιστη απαίτηση προκειμένου να θεωρήσουμε κάτι ως «καινοτόμο» για μία επιχείρηση είναι: ένα προϊόν, μία διαδικασία, μία μέθοδος marketing ή η οργανωτική μονάδα να είναι νέα ή σημαντικά βελτιωμένη για την επιχείρηση.

 

 1. Ποιοι είναι οι 4 τύποι Καινοτομίας;

Καινοτομίες Προϊόντων

Καινοτομίες Διαδικασίας

Καινοτομίες Marketing

Οργανωτικές Καινοτομίες

 

 1. Η Δανειακή Σύμβαση τι αφορά;

Η δανειακή σύμβαση θα αφορά επενδυτικό πλάνο (business plan), το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαιο κίνησης το οποίο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του κατατεθειμένου επενδυτικού σχεδίου. Με μία κοινή δανειακή σύμβαση είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν είτε αμιγώς επενδυτικές δαπάνες είτε συνδυασμός επενδυτικών δαπανών με κεφάλαια κίνησης εφόσον πιστοποιούνται ως δαπάνες καινοτομίας και όπως αυτές θα περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πλάνο.

 

 1. Παρέχεται η δυνατότητα περιόδου χάριτος;

Στην περίοδο της 10ετούς διάρκειας του δανείου, συμπεριλαμβάνεται και η περίοδος χάριτος, η οποία ορίζεται από 1 έως 3 έτη.

 

 1. Από πότε ισχύει η Εγγύηση;

Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου.

 

 1. Τι σημαίνει εγγυοδοσία;

Αν δεν πληρώσει ο πιστούχος το δάνειο του, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας καλύπτει το συμφωνημένο ποσοστό (%) του ανεξόφλητου δανείου. Ο πιστούχος συνεχίζει και φέρει την απόλυτη ευθύνη για την ορθή αποπληρωμή του δανείου του.

 

 1. Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας επιχειρήσεων;
 • Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε Νομικής Μορφής, (Η ημερομηνία σύστασής τους, θα προηγείται της υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ),
 • Να τηρούν διπλογραφικά βιβλία πριν από την αίτηση υποβολής στο πρόγραμμα,
 • Να μην υπόκεινται σε συλλογική διαδικασία φερεγγυότητας βάσει εθνικού δικαίου για την επιχείρηση, δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυσης αναδιάρθρωσης ή αναγκαστικής διαχείρισης από πιστωτές,
 • Να είναι ενήμερες τραπεζικά (οφειλή <90 ημερών),
 • Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους, σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως αυτό ισχύει,
 • Να μην εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
 • Να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους αν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της HDB,
 • Να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά,
 • Να μην έχει καταβληθεί ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ,
 • Να μην έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,
 • Να μην είναι Επιχείρηση που έχει καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα καλύπτοντας όμως δαπάνες κόστους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για την διάθεση ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε νέα αγορά άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας,
 • Να μην έχει δραστηριότητες στις οποίες τίθεται ως όρος η «χρήση εγχώριων αγαθών» αντί «των εισαγόμενων»,
 • Γενικά η επιχείρηση κρίνεται αποδεκτή σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας με την οποία θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα.
 • Και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα, με βάση 1 από τα 12 παρακάτω κριτήρια καινοτομίας.

 

 1. Ποια είναι τα 12 Κριτήρια Καινοτομίας βάσει των οποίων χαρακτηρίζεται μια επιχείρηση ως επιλέξιμη;

Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα μητρώα του Elevate Greece, (η ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο θα πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας αιτήσεως για δανειοδότηση από την Τράπεζα και συμμετοχής στο πρόγραμμα).

Επιχείρηση, η οποία έχει στο παρελθόν συμμετάσχει σε προγράμματα στήριξης έρευνας καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς επίσης και προγράμματα της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων ερευνητικών έργων.

Επιχείρηση, η οποία μέσω του επιχειρηματικού πλάνου που θα υποβάλλει, επιβεβαιώνει ότι στο άμεσο μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα / υπηρεσίες νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας.

Επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά για λιγότερα από 12 χρόνια (από την πρώτη εμπορική πώλησή της), παρουσιάζει μία μέση ετήσια ανάπτυξη σε υπαλλήλους ή κύκλο εργασιών μεγαλύτερη του 20% κατ’ έτος, για μία περίοδο 3 ετών.

Επιχείρηση, η οποία θα αποδείξει ότι οι δαπάνες της, σε έρευνα και καινοτομία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, τουλάχιστον σε 1 από τα 3 τελευταία έτη.

Η επιχείρηση στο επιχειρηματικό πλάνο το οποίο θα κληθεί να καταθέσει, αναλαμβάνει να δαπανήσει τουλάχιστον το 80% του ποσού που θα χρηματοδοτηθεί σε δραστηριότητες έρευνας & καινοτομίας.

Η επιχείρηση έχει συμμετάσχει ως δικαιούχος σε άλλα παρεμφερή Ευρωπαϊκά προγράμματα κατά την τελευταία 3ετία. Ενδεικτικά προγράμματα: INNOVFIN, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΠΑΝΕΚ & ΠΕΠ.

Η επιχείρηση να έχει λάβει βραβείο έρευνας και καινοτομίας κατά τα 2 τελευταία χρόνια από θεσμικό όργανο της ΕΕ ή φορέα της ΕΕ.

Επιχείρηση που έχει καταχωρήσει ένα τεχνολογικό δικαίωμα κατά τα τελευταία 2 χρόνια.

Επιχείρηση που έχει λάβει επένδυση κατά τα τελευταία 2 χρόνια από Venture Capital ή από Business Angel.

Επιχείρηση που εντός των τελευταίων 3 ετών, έχει πραγματοποιήσει δαπάνες έρευνας και καινοτομίας από εθνικούς / περιφερειακούς φορείς ή οργανισμούς για την ενεργοποίηση και άλλων εταιριών προκειμένου να επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία με τις εξής προϋποθέσεις:

Να μη συνδέονται με την Τράπεζα ή τον πελάτη

Η χρηματοδότηση τους, να καλύπτει δαπάνες βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου

Οι δαπάνες να μην έχουν χρηματοδοτηθεί από τους προαναφερόμενους φορείς

Επιχείρηση που έχει χαρακτηριστεί κατά τους τελευταίους 36 μήνες «Καινοτόμος Επιχείρηση» από την Ε.Ε. ή από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς υπό την προϋπόθεση ότι:

✓ Ο προσδιορισμός να στηρίζεται σε δημοσιοποιημένα κριτήρια

✓ Ο φορέας να μην συνδέεται με την Τράπεζα ή τον πελάτη (επιχείρηση)

✓ Η χρηματοδότηση τους, να καλύπτει δαπάνες βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να καταγραφεί το κριτήριο καινοτομίας το οποίo η εταιρεία πληροί και για αυτό το λόγο θεωρείται επιλέξιμη.

 

 1. Επιτρέπεται η Πρόωρη Εξόφληση Δανείου;

Επιτρέπεται η πρόωρη μερική ή ολική αποπληρωμή του δανείου χωρίς καμία ποινή ή άλλη επιβάρυνση. Σε περίπτωση όμως πρόωρης μερικής / ολικής αποπληρωμής και κατά τη διαδικασία ελέγχου, προκειμένου η επιχείρηση να λάβει το ποσοστό επιχορήγησης, το ποσό της αποπληρωμής θα είναι μικρότερο πάντα από το ποσό της επιχορήγησης.

 

 1. Ποιες είναι οι επιλέξιμες Δαπάνες για τις οποίες μπορεί μια επιχείρηση να χρηματοδοτηθεί;

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες, μία επιχείρηση θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί, πρέπει να έχουν περιγραφεί στο επιχειρηματικό σχέδιο υλοποίησης (Business Plan) το οποίο θα καταθέσει η επιχείρηση στο Τραπεζικό Ίδρυμα. Όλες οι δαπάνες, θα πρέπει, να σχετίζονται με την καινοτομία έμμεσα ή άμεσα και την υλοποίηση αυτής (προϊόν ή υπηρεσία). Επιπρόσθετα θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που σχετίζονται με την παραπάνω περιγραφή και αφορούν:

✓ ΦΠΑ

✓ Επενδυτικές Δαπάνες που περιγράφονται στο επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης και σχετίζονται με τον εμπορικό και συναλλακτικό κύκλο και την επέκταση/ανάπτυξη της επιχείρησης

✓ Δαπάνες Προμηθευτών

✓ Εκπαίδευση και Αμοιβές Προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

✓ Εργοδοτικές Εισφορές

✓ Αμοιβές Τρίτων

✓ Ενοίκια

✓ Αναλώσιμα που αφορούν την συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση

✓ Κεφάλαιο κίνησης για ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης, σχετιζόμενες πάντα με το επενδυτικό πλάνο που έχει κατατεθεί και αφορούν και δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία πάντα βάσει παραστατικών τιμολογίων

✓ Δαπάνες marketing

 

 1. Μπορούν να εξοφληθούν «προηγούμενα» τιμολόγια προμηθευτών;

Παραστατικά τιμολογίων προμηθευτών που αφορούν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν εφόσον είναι επί πιστώσει και έχουν εκδοθεί ακόμα και 6μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που μέρος αυτών των τιμολογίων έχει εξοφληθεί, το υπόλοιπο ανεξόφλητο κομμάτι θα λάβει χρηματοδότηση και θα εξοφληθεί εξ’ ολοκλήρου. Η πληρωμή αυτού του είδους των τιμολογίων θα γίνεται απευθείας στον εκδότη του τιμολογίου. Τιμολόγια τα οποία είναι ήδη εξοφλημένα δε μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Τιμολόγια τα οποία έχουν εξοφληθεί από ίδια διαθέσιμα, μετά την ημερομηνία αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα, και πριν την πρώτη εκταμίευση, χρηματοδοτούνται κανονικά και το προϊόν της εκταμίευσης πιστώνεται από την Τράπεζα στον λογαριασμό όψεως του Δανειολήπτη.

 

 1. Τα δάνεια αυτά μπορούν να αναχρηματοδοτήσουν ή να αποπληρώσουν μέρος ή το σύνολο άλλων υφιστάμενων δανείων;

Όχι.

 

 1. Ποια είναι τα έξοδα αξιολόγησης αιτήματος του Πελάτη;

Η εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας δεν μπορεί να ξεπερνά στο σύνολο το 0,5% του ποσού χρηματοδότησης έχοντας ως ανώτατο όριο το ποσό των €1.200.

 

 1. Τι εξασφαλίσεις μπορεί να ζητήσει η Τράπεζα από την Επιχείρηση;

Για ποσά μέχρι €50.000 λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.

Για ποσά άνω των € 50.000 δύναται η Τράπεζα να ζητήσει πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις) στο βαθμό που δικαιολογείται δεδομένης της Εγγύησης.

Εάν ληφθούν εμπράγματες εξασφαλίσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν το 20% του δανείου.

 

 1. Ποιες επιχειρήσεις δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα:

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

✓ Στην παραγωγή και εμπορία όπλων

✓ Στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού

✓ Στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα

✓ Σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο

✓ Σε παροπλισμό ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

✓ Σε τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

✓ Στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, επιπρόσθετα στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, και

β) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς

✓ Με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.