Ανοιχτές Προκηρύξεις

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων “ Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020

 

 Στόχος είναι η Προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

 

Στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τους εξής τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Αγροδιατροφή, Τουρισμός της εμπειρίας, Τεχνολογίες και εφαρμογές για το περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ. Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

 

Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.

Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.

Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.

 

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα στοιχεία ενεργητικού και λειτουργικές δαπάνες όπως ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης.

 Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής

από 23/2/2022 έως 15/4/2022

Επιλέξιμες δαπάνες

Το σύνολο των επιλέξιμων Δαπανών τύπου ΕΤΠΑ μέσω ρήτρας ευελιξίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το

35% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.