Ανοιχτές Προκηρύξεις

Πρόγραμμα για την πυρόπληκτη Εύβοια

Πρόγραμμα για την πυρόπληκτη Εύβοια

«Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας, η Αναπτυξιακή Εύβοιας, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί:

α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού

σκάφους), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και

β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης,

να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα: 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα: 15.00

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, πρέπει να βρίσκονται εντός της επιλέξιμης περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, η οποία είναι η παρακάτω:

Ο Δήμος Χαλκιδέων εκτός της Δ.Κ. Χαλκίδας

Ο Δήμος Ερέτριας εκτός της Δ.Κ. Γυμνού και της Τ.Κ. Σέτας

Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων εκτός της Δ.Κ. Ψαχνών και των Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου, Αμφιθέας, Βούνων, Θεολόγου, Καθενών, Καμπιών, Λούτσας, Μίστρου, Πάλιουρα, Πισσώνα, Πούρνου, Στενής, Στροπώνων, Άτταλης, Κοντοδεσποτίου, Κυπαρισσίου, Μακρυκάπας και Σταυρού

Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας εκτός των Τ.Κ. Κουρκουλών και Κερασέας

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού εκτός των Τ.Κ. Βουτά, Κοκκινομηλέας και Κρυονερίτη

Πιο συγκεκριμένα για την κατηγορία Β (μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύστασητης Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), ισχύουν τα κάτωθι:

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για όλες τις δράσεις μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €, ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €. Λόγω του de minimis που εφαρμόζεται στην κατηγορία η δημόσια δαπάνη μπορεί να φθάσει έως 200.000€. Το κατώτατο όριο προϋπολογισμού των ενισχυόμενων δράσεων είναι 20.000,00 €. Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης, εντός περιόδου 24ων μηνών από την ένταξη. Ο χρόνος υλοποίησης, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου 2023.

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της καθορίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή συνδυασμό τους.

Επιλέξιμες δαπάνες για τις δράσεις των κρατικών ενισχύσεων

 

Για την υλοποίηση των Πράξεων θεωρούνται ως επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

 

 1. Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων είναι επιλέξιμες εφ’ όσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι :

 

Η αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.

 

Η έκταση δεν ανήκει στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Η επιλέξιμη δαπάνη για αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της Πράξης, (πλην Τεχνικών εξόδων και Απρόβλεπτων). Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

 

Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων). Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά έργα κλπ)

 

 1. Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου) εντός των ορίων του οικοπέδου/γηπέδου εγκατάστασης της μονάδας. Σε κάθε περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης, (πλην τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων).

 

 1. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για διαχείριση ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης ψαριών (κλίβανοι), κλπ.

 

Ειδικότερα για τις:

 1. a) Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (πχ. Ενδεικτικοί ΚΑΔ 71.11.00,71.12.00, 71.20.00. Παραπομπή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΛΙΕΙΑ ΚΕ_ΑΝ ΕΥΒΟΙΑΣ )
 2. b) Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (πχ. Ενδεικτικοί ΚΑΔ 70.10.00,70.21.00, 70.22.00. Παραπομπή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΛΙΕΙΑ ΚΕ_ΑΝ ΕΥΒΟΙΑΣ)
 3. c) Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (πχ. Ενδεικτικοί ΚΑΔ 69.10.00,69.20.00. Παραπομπή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΛΙΕΙΑ ΚΕ_ΑΝ ΕΥΒΟΙΑΣ)

επιλέξιμες δαπάνες είναι ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων. Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η κατασκευή νέων κύριων ή βοηθητικών εγκαταστάσεων.

 1. Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κλπ).

 

 1. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς.

 

 1. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

 

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού

 

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

 

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων μεταποίησης και αποθηκών.

 

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας.

 

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς τους δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας.

 

 1. Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων μέσων μεταφοράς τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ ψυκτικοί θάλαμοι) .

 

 1. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.

 

 1. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου.

 

 1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση).

 

 1. Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας).

 

 1. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης.

 

 1. Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

 

 1. Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

 

Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι πραγματικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δικαιούχος.

Σε περίπτωση που η λογιστική απεικόνιση των δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους των πραγματικών δαπανών, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που προσδιορίζονται με βάση τη λογιστική τους απεικόνιση.

 

 1. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.

 

 1. Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της πράξης. Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ. Με τον όρο απρόβλεπτες δαπάνες εννοούνται οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες ή εξοπλισμό κλπ, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση αλλά προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης της πράξης και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υλοποίησής της. Δεν θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, η αγορά επιπλέον μέσων μεταφοράς, καθώς και οι αμοιβές συμβούλων για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης.

 

 1. Απόκτηση μεταφορικών μέσων/ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των πελατών στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης (σκάφη αναψυχής, ειδικά διαμορφωμένα σκάφη, e bikes κτλ.).