Ανοιχτές Προκηρύξεις

Νέα ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ για την ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Νέα ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ για την ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

3.a.ΒΑΑ.1 “ Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας” στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών: 03/09/2021

 

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

 

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, με μία από τις νομικές μορφές που περιγράφονται στη συνέχεια, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο Παράρτημα VΙΙ της πρόσκλησης (Μπορείτε να μας στείλετε τους ΚΑΔ σας και να σας ενημερώσουμε εάν είναι επιλέξιμοι).

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμοι φορείς, που δύναται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στην παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

 

- Β.1 Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

- Β.2 Υπό σύσταση επιχειρήσεις : οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

 

Δικαίωμα υποβολής έχουν :

α) νομικά πρόσωπα ή

β) φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

 

 

 

 

 

 

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης: 10-6-2021.

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δέκα οχτώ (18) μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.

 

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 940.000,00€.

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δύναται να κυμαίνεται:

 

Α. από 10.000,00€ έως 50.000,00€ για Υφιστάμενες (Κατηγορία Α) και Νέες (Κατηγορία Β.1) επιχειρήσεις όπου το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους.

 

Β. από 10.000,00€ έως 60.000,00€ για Υπό Ίδρυση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) όπου το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην

ενίσχυση της ίδρυσής τους.

 

Ένταση της ενίσχυσης

 

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε :

Α. 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis) για Υφιστάμενες (Κατηγορία Α) και Νέες (Κατηγορία Β.1) επιχειρήσεις όπου το επενδυτικό τους σχέδιο αφορό στην εκσυγχρονισμό τους.

 

Β. 70% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis) για Υπό σύσταση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) όπου το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

 

 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

 Διάρθρωση Προϋπολογισμού

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου θα πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: