Ανοιχτές Προκηρύξεις

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (041KE), ΕΣΠΑ 2014 –
2020 (Α.Π.: 3156/728/Α3).
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες
επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί
καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα.
Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών
δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις
παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των
ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη
διατήρηση θέσεων εργασίας.


Δικαιούχοι της Δράσης
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και
παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους
χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δυνητικά
ωφελούμενες επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το
φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι:
93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

Επιδότηση
Έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή ποσό (lump
sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.
Το κατ' αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και
αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την
προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών
από την απόφαση χρηματοδότησής της.


Επιδοτούμενες Δαπάνες
Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής
επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ' αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι
οι ακόλουθες:
1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.
2. Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης,
θέρμανσης, κλπ.
3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.)
4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων,
αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις,
εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.).
5. Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.
6. Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).
7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.
Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού, προορίζεται
για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για περίοδο έξι (6) μηνών
από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.


Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 31/05/2021.
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 28/07/2021.