Ανοιχτές Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη Δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη Δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών”

Από 8/10/2020 αρχίζουν υποβολές για τη Δράση 3.a.2.2 “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», η πρόσκληση της οποίας δημοσιεύθηκε 15/09/2020. 

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι υφιστάμενες, νέες επιχειρήσεις και υπό σύσταση επιχειρήσεις

Ο προϋπολογισμός κάθε έργου γίνεται να είναι ύψους (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 330.000€. 

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστο ποσό ενίσχυσης σε κάθε περίπτωση τις 200.000,00€.

Επιλέξιμες δαπάνες

Από τη δράση θα ενισχυθούν ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της χρήσης νέων/καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η αύξηση της απασχόλησης της Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε :

1. Δαπάνες για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού  δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης

• επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης

• διαφοροποίηση δραστηριότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης

• πιστοποίηση συστημάτων, σχεδιασμού, τυποποίησης o απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

3. Ενισχύσεις καινοτομίας

4. Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)

Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις -

Β.1 Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Β.2 Υπό σύσταση επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Διάρθρωση Προϋπολογισμού

 Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

 Περισσότερες πληροφορίες  εδώ