Ανοιχτές Προκηρύξεις

«Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

«Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής είναι η 6 Οκτωβρίου 2020. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 27 Νοεμβρίου 2020.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000€.

 Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

  • 70% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (κατηγορία Γ1 και Γ4)
  • 30% για τις νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις (κατηγορίες Γ2 και Γ3, Γ5, Γ6) Επίσης υπάρχει ειδική κατά προτεραιότητα κατανομή του προϋπολογισμού σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις, που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:
  • ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας: 586.000 €
  • ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού: 586.000 €
  • ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ: 1.171.000€
  • ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 586.000 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται :

  • από 20.000,00€ έως 300.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013
  • από 20.000,00€ έως 1.000.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 24 μήνες.

 Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες ή και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

Δείτε την Αναλυτική Προκήρυξη ΕΔΩ