Σύνδεση


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
mdt_logo
Υπηρετούμε την πραγματικότητα και την ξεπερνάμε! Ας φανταστούμε...Ιδέες που κάνουν τη διαφορά


Καλώς ήρθατε στην MDT Consulting Group 

Στην MDT  προσφέρουμε υπηρεσίες με απόλυτη εξειδίκευση στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις.

Είμαστε μια ελληνική εταιρεία και στο πλαίσιο του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος  παρέχουμε υπηρεσίες στήριξης στις ΜΜΕ για την υλοποίηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων τους.

  Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες και στοχεύουν στην επιτυχή ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στο σύγχρονο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον που διέπεται από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.


Αποτελέσματα & Αριθμοί

·     Στα 20 χρόνια λειτουργίας μας, μέσα από την άμεση διαπροσωπική επαφή χτίσαμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους πελάτες μας, γιατί  ο επαγγελματισμός και το φιλότιμο πάντα αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους.

·     Μας χαροποιεί το γεγονός ότι έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίες μας σε περισσότερους από 600 ευχαριστημένους πελάτες και ότι συνεργαζόμαστε με πάνω από 50 επαγγελματίες διαφόρων τομέων εξειδίκευσης για να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας.

·     Οι εγκεκριμένες επιχορηγήσεις σε όφελος των πελατών μας υπερβαίνουν τα 450.000.000 ευρώ

 

ΝΕΑ: 

16/5/2017

Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)

 

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τις 18/8/2017.

Τα γεωργικά προϊόντα που ενισχύονται είναι:

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια

β) Γάλα
γ) Αυγά
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα
ε) Ζωοτροφές
στ) Δημητριακά
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα
η) Οίνος
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
ι) Άνθη
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
ιβ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό
ιγ) Ξύδι

 

Ο προϋπολογισμός των υποψήφιων έργων έχει οριστεί από 600.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ και μπορούν να ενισχυθούν όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων.

 Επιλέξιμες Δαπάνες

 •  Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας, σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας,  ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
  – Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).
  Ενδεικτικά αναφέρονται: φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου, ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν. (ΕΚ) 1069/2009 και Καν. (ΕΚ) 142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά (Ζωικών Υποπροϊόντων) ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
  – Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

 

Ποσοστά ενίσχυσης:

 

Από 40% έως 75% ανάλογα με την Περιφέρεια εγκατάστασης της επένδυσης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη στον ακόλουθο ιστότοπο:

 

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/metapoiisi/ependiseis-4-2/4805-1hproskl-4-2-1

 

 

 

19/10/2016

Έναρξη Αναπτυξιακού Νόμου στις 19 Οκτωβρίου -Προκήρυξη τεσσάρων (από σύνολο 8) Καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

 Δημοσιεύτηκαν τα 4 πρώτα Καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, περιλήψεις των οποίων παρατίθενται παρακάτω:

1. « Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ » Νόμου 4399/2016

·        Δικαιούχοι – Σκοπός: Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε επιχειρήσεις  νεοσύστατες (έως 7 έτη από την ίδρυση) ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

·        Διάρκεια Υποβολών: Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 20 Ιανουαρίου 2017.

·        Επιλέξιμες Δαπάνες: α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας  για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης (αυτοτελής επιλογή- όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α’ ή β’).

·    Είδη Ενίσχυσης: Επιχορήγηση, Leasing, Φοροαπαλλαγη, Επιδότηση  του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

2. «Γενική Επιχειρηματικότητα» Νόμου 4399/2016

·        Δικαιούχοι – Σκοπός: Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτως του έτους ίδρυσης τους που θα  πραγματοποιήσουν επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Σκοπός του καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

·        Διάρκεια Υποβολών: Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 20 Ιανουαρίου 2017.

·        Επιλέξιμες Δαπάνες: α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α” ή/και β”.

·   Είδη Ενίσχυσης: Επιχορήγηση, Leasing, Φοροαπαλλαγή, Επιδότηση  του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

3. « Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού » Νόμου 4399/2016

·        Δικαιούχοι – Σκοπός: Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Συμβάλλει στην αύξηση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας με προφανή ανάλογα αποτελέσματα και για την ίδια την επιχείρηση.

·   Επιλέξιμες Δαπάνες: α. Μηχανολογικός Εξοπλισμός και β. Μεταφορικά Μέσα που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας

·        Διάρκεια Υποβολών: Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016 και διαρκεί έως την 28 Απριλίου 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

·        Είδη Ενίσχυσης: Φοροαπαλλαγή

4. «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» Νόμου 4399/2016
Αφορά κυρίως ξένες επενδύσεις

·        Δικαιούχοι – Σκοπός: Σκοπός του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

·        Διάρκεια Υποβολών: Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016 και διαρκεί έως την 28 Απριλίου 2017,  εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

·   Επιλέξιμες Δαπάνες: α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

·        Είδη Ενίσχυσης: Φοροαπαλλαγή, Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

.

Αναλυτικά τις Προκηρύξεις και τα  Παραρτήματα τους μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα:

https://www.ependyseis.gr/

 

 

 

 

 

Παλαιότερα

 


ΙΟΥΛΙΟΣ 2016:

 

Αξιολόγηση αιτήσεων των 4 προγραμμάτων του Α’ κύκλου ΕΣΠΑ

Η αξιολόγηση των 46.987 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις τέσσερις δράσεις του κύκλου ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού, θα ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο ενώ η χρηματοδότηση θα ξεκινήσει μέσα στο 2016.

  

Δυνατότητες επιχορηγήσεων νέων επενδύσεων

 

Α. Από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

·  Μέσα στο Σεπτέμβριο θα προκηρυχθεί ο β’ κύκλος για τις τέσσερις δράσεις των οποίων ολοκληρώθηκε ο α’ κύκλος. Αυτά είναι τα προγράμματα: 

 

1.                Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

2.                Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχομένων υπηρεσιών

3.                Νεοφυής Επιχειρηματικότητα &

4.                Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

·  Επίσης, το Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση» για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. Ευρώ.

Θα περιλαμβάνει και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα.

· Πρόγραμμα για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters) για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ,.

· Πρόγραμμα αναμένεται για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

·Πρόγραμμα για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ

· Πρόγραμμα για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν στην αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ

· Πρόγραμμα για συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ.

· Έχει εκδοθεί η πρόσκληση για το Πρόγραμμα αναβάθμισης των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. 

 

 

Αναλυτικότερα τα Τρία Νέα  Προγράμματα για τη Μεταποίηση

Τα προγράμματα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 01/01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες» και είναι τα εξής:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ"

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα "Σύγχρονη Μεταποίηση" αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες  με εξωστρεφή προσανατολισμό.

Ως προς το περιεχόμενο του θα περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές  επιλογές για τις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν σχετικές αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα:

-Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.  Επιλέξιμες θα είναι ενέργειες μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων με νέες (ή και πιλοτικές) παραγωγικές διαδικασίες, νέα προϊόντα και εισαγωγή στην διαδικασία παραγωγής – διάθεσής τους διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Επίσης θα ενισχύονται δραστηριότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση την κάλυψη άμεσων αναγκών της αγοράς όπως επιχειρηματικών συνεργασιών –συνεργειών καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.

-Ψηφιακή Βιομηχανία. Στοχεύει στην ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς και του σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Προωθεί τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ειδικά εάν αυτές έχουν δια-περιφερειακή ή διεθνή διάσταση.

-Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για ΜμΕ. Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις ΜμΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της παραγωγικής τους διαδικασίας και να προετοιμαστούν για την  εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγή προϊόντων και συναφών υπηρεσιών. 
Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 μήνες.

Αποδέκτες –Δικαιούχοι  του Προγράμματος:

Η δράση  σχεδιάζεται για

-υφιστάμενες μεταποιητικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 50-250 άτομα. 
-ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πλαίσιο Χρηματοδότησης του Προγράμματος:

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκ ευρώ με το 40% να αποτελεί δημόσια δαπάνη. Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 250.000-3.000.000 €. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ 651/2014. Τα Ποσοστά που ορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων : Για μικρές: 30%-45% (ανάλογα με την Περιφέρεια), Για μεσαίες: 20-35% (ανάλογα με την Περιφέρεια).

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ  "ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ"

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα αφορά στην χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η δράση πρακτικά αφορά στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας. Με την εφαρμογή της δράσης θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου μέσω της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα "περιβάλλον" ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους (9) Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ και αφετέρου συμβάλλει στην δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στους (9) Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.
Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 μήνες.

Αποδέκτες –Δικαιούχοι  του Προγράμματος:

Εν δυνάμει το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση επενδυτικού σχεδίου που εμπίπτει ενδεικτικά στους ακόλουθους κωδικούς ΚΑΔ κατά NACE 2008: 36, 37, 38, 39 καθώς και οι κλάδοι 20.59.59.01, 20.59.59.02. 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης του Προγράμματος:

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 30 εκ ευρώ με το 50% να αποτελεί δημόσια δαπάνη (15 εκ).

Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 250.000-2.500.000 €.

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ 651/2014. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ 651/2014.

Τα ποσοστά κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση. 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ"

Σύντομη Περιγραφή

Το Πρόγραμμα με τίτλο "Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα" επιχειρεί να προσανατολίσει και κινητοποιήσει τους επιχειρηματικούς φορείς προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και λειτουργίας οργανωμένων  Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών  με βάση τις διατάξεις και ορισμούς του Ν.3982/2011.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών-βιομηχανικών υποδομών και υποδομών logistics στις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στις τοπικές οικονομίες. Παράλληλα αποσκοπούν στη προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των περιοχών αυτών.

Οι επιλέξιμες  ενέργειες και δαπάνες του προγράμματος ορίζονται στην υπ’ αριθ. Φ/Α/15.3/οικ.3453/257/13-3-2013 (ΦΕΚ 702 Β) ΥΑ σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που θέτει ο Κανονισμός  651/2014 και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 51 του ν.3982/2011 αφορούν ενδεικτικά:   στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου, μελετών και σχεδίων υποδομών, πράξεων εφαρμογής (όπου εφαρμόζονται), κατασκευή έργων υποδομής και κοινόχρηστων υποστηρικτικών και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, δαπάνες για ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων,  δαπάνες στον εξοπλισμό ηλεκτρονικής παρακολούθησης, έλεγχο διαχείρισης των υποδομών και χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής,  δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων των επιχειρηματικών πάρκων και δαπάνες σύνδεσης με δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά, δαπάνες δημιουργίας marketplace για προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του ΕΠ , δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από  προηγούμενη ρύπανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, δαπάνες έργων εξωτερικών υποδομών και σύνδεσης με οδικούς και τυχόν σιδηροδρομικούς άξονες ,δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους των τεχνικών έργων.
Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 24 μήνες.

Αποδέκτες –Δικαιούχοι  του Προγράμματος:

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων. Ο εκάστοτε δυνητικός/οι δικαιούχος/οι θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

Α) Να είναι νομικό /α πρόσωπο/α και να αποτελεί/ουν Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 45 του ν.3982/11, δηλαδή να αποτελεί νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας του ν. 2190/1920 (Α’ 37) και αναλαμβάνει τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου ανάπτυξης και τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μέχρι τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/11, και να πληροί εν γένει τις λοιπές προϋποθέσεις του Ν.3982/2011.

Β) Να είναι Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜμΕ).

Πλαίσιο Χρηματοδότησης του Προγράμματος:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος  ανέρχεται σε 40 εκ. €. Η Δημόσια Δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 16 εκ. € (ανάλογα με την περιφερειακή κατανομή  των πάρκων που θα υποστηριχθούν και τα άρθρα του ΕΚ651/2014 που θα εφαρμοσθούν).

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016:

 Παρουσίαση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117/22.06.16). Ο νέος Α.Ν προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια σημεία του.

·               Δικαιούχοι: Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρία, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις).

Συμμετοχή του φορέα επένδυσης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου


Για πρώτη φορά η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση.

Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων είναι:

·         Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

·         Τραπεζικό δάνειο

·         Ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών

·         Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Το Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου είναι τα 100.000 ευρώ για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, τα 150.000 ευρώ για τις Μικρές και τα 250.000 ευρώ για τις Μεσαίες.

Καλύπτει δαπάνες για Δημιουργία νέας μονάδας, Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, Διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας, Θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας, Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της.

Κλάδοι της οικονομίας που ενισχύονται: Γενικά όλοι οι κλάδοι, πλην εξαιρέσεων. Ενδεικτικά:

Μεταποίηση: Ενισχύονται όλοι οι κλάδοι

Αγροδιατροφή: Φυτική- Ζωϊκή Παραγωγή, Αλιεία- Υδατοκαλλιέργεια. Ενισχύονται σχέδια επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων στο πλαίσιο της ανάπτυξης ελληνικής αλυσίδας αξίας τροφίμων. Αναμένεται ΚΥΑ για τους ειδικούς όρους, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμούς.

Τουρισμός: Ενισχύονται, η Ίδρυση – επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*, ο Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού, οι  Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*, η Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*η Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*, τα Σύνθετα τουριστικά καταλύματα και Ειδικές μορφές τουρισμού (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, χιονοδρομικά, Μονάδες παροχής ιατρικού τουρισμού και τουρισμού υγείας, χιονοδρομικά κέντρα, προπονητικά κέντρα αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, κέντρα αναζωογόννησης (spa), Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού εφόσον υποβάλλεται από cluster και η Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις.  Αναμένεται ΚΥΑ (κορεσμού) στην οποία θα ορίζονται οι περιοχές της επικράτειας οι οποίες θα εξαιρούνται από τις ανωτέρω διατάξεις.  

Ναυπηγία: υπό προϋποθέσεις

Άλλες Δραστηριότητες: Logistics, μαρίνες, υδατοδρόμια, μουσεία, βιβλιοθήκες.

Ενέργεια: ειδικές περιπτώσεις

Υπηρεσίες: εκτός εξαιρέσεων

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

*     Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Μπορούν να συμμετέχουν κατά περίπτωση από 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών έως 80% σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά

*      Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού ή μέρους αυτών, υπό προϋποθέσεις.

*      Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης και επαγγελματικών αυτοκινήτων άνω των 6 θέσεων

*      Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

*      Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

*     Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις κ.α

*     Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια-εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης
Οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν για τις ΜΜΕ το 75% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

Μισθολογικό κόστος

Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους

1.    καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής

2.    η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

3.    υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Λοιπές κατηγορίες δαπανών

*     Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους)

*      Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 100.000ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.

*      Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ, σε ποσοστό έως 1% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως 100.000ευρώ.

*      Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ σε ποσοστό έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους

*      Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.

*      Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, για ΣΗΘ υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ

*     Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και άλλες περιπτώσεις ΑΠΕ υπό προϋποθέσεις

*     Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

Είδη ενισχύσεων

·         Φορολογική απαλλαγή

·         Επιχορήγηση

·         Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

·         Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

·         Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος

·         Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης, καθορίζονται από την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και είναι σύμφωνα με τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.  

Περιορισμός για το κίνητρο της επιχορήγησης: Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί προ 7 ετίας, για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να έχουν κέρδη τουλάχιστον για μία διαχειριστική χρήση .

Επιπλέον περιορισμοί

·         Στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου οι Μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν μόνο για αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα.

·         Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει έως τα 5εκ ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις Μείζονος μεγέθους (10.000.000€)

·         Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10εκ ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20εκ ευρώ για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Αν μία επιχείρηση ή επενδυτικό σχέδιο ή περιοχή εγκατάστασης έχει επιπρόσθετα τα παρακάτω χαρακτηριστικά, το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει  επιπλέον ειδικές ενισχύσεις που θα καθοριστούν με ΚΥΑ.

·         Εξωστρεφείς: ΜΜΕ με ποσοστό εξαγωγών κατά Μέσο Όρο τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία ή 5% υπό προϋποθέσεις.

·         Καινοτόμες: ΜΜΕ με ποσοστό 10% ή μεγαλύτερο του συνόλου των λειτουργικών δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη για ένα τουλάχιστον έτος από τα τρία προηγούμενα.

·         Ανεξάρτητες ΜΜΕ που μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς.

·         Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την τελευταία τριετία.

·         Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.4384/2016.

·         Επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας) και Αγροδιατροφής

·         Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους

·         Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ΒΕΠΕ, Ε.Π, ΕΠΕΒΟ, ΘΥ.Κ.Τ. και δεν αφορά σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

·         Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές (ορεινές, μειονεκτικές, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, με πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, παραμεθόριες).

 

 
 

 

Ανοικτές Προκηρύξεις

Δράση 4.2.1: "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων"

Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (Μέτρο 4.2) του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020». Η 1η Πρόσκληση αφορά στη Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν). 

 

 

Διαβάστε περισσότερα...